Prihlásenie


Úvod E-shop REVITALIZANTY Atomic Metal Conditioner NEW CAR

Atomic Metal Conditioner NEW CAR

Cena: 29.49 €
Dostupnosť:
Dodávame v dobe:
Skladom
:

Popis

 

Atomic Metal Conditioner New Car je komplexne aditívum do motorového oleja.
Jeho účinok je založený na vytvorení novej ochrannej vrstvy na trených kovových častiach v miestach maximálneho opotrebovania a takisto zlepšuje aj mazacie vlastnosti oleja.
 
Charakteristika
Atomic Metal Conditioner New Car 225ml obsahuje:
 
Revitalizant  (červeno-oranžové kapsule);
Mikroúrovňové kapsule sú zložené z mikrosfér a sú „transportnými kapsulami“ pre revitalizant;
2D kĺzaví agent (bezfarebný, priesvitná tekutina)
Kondicionér kovu (priesvitná tekutina sfarbená do žlta)
Pomocné látky (farbiaca látka, označovač)
 
Zlúčenina je dvojzložková tekutina s kapsulami medzifázového revitalizantu.
 
Poznámka:
Za určitých skladových podmienok (teplota, čas, frekvencia miešania...) tekutiny môžu dosiahnuť jednu fázu a uvoľnenie revitalizantu po celom objeme (až do konzistencie podobnej želatíne). V tomto stave sú funkčné charakteristiky produktu zachované v plnej výške.
 
Účinky:
Produkt má komplexný účinok na modifikáciu povrchovej vrstvy súčiastok a zlepšenia mazacích vlastností oleja.
Modifikácia povrchu je založená na fyzikálno-chemických procesoch a interakcii súčastí za prítomnosti revitalizantu priamo počas prevádzky motora. Revitalizant sa dostáva do trecej oblasti súčastí v transportných kapsuliach (mikrosférach).
Kapsula sa otvorí priamo na kontaktných bodoch trecích povrchov súčastí (vrcholy nerovností) pod záťažou. Tu sa revitalizant správa ako akcelerátor v procese vytvárania nového povrchu. Iniciuje proces uhlíkovej absorpcie povrchovou vrstvou, čoho výsledkom je vytvorenie kovových karbidov. Pomocou karbidov a kovových častíc, ktoré boli opotrebované z pracovných povrchov a sú obsiahnuté v lubrikante, je vytvorený nový ochranný metalokeramický povrch v oblasti prebytočnej energie. Vzniká vzhľadom na difúziu ochrannej vrstvy na kov, extra odolný gradujúci povrch po celej hĺbke.
 
Zlepšenie mazacích vlastností oleja je založená na simultálnej akcii:
2D kĺzavého agenta (zlepšenie antitrecej charakteristiky)
Kovový kondicionér ( zlepšenie antiopotrebovacích, antitrecích, a antiryhovacích charakteristík oleja)
 
Účinok 2D kĺzavého agenta je zjavná vo všetkých štandardných prevádzkových módoch motora a dosahuje minimálny trecí koeficient mazaných súčastí za podmienok hraníc a zloženia maziva (vzdialenosť medzi mazanými povrchmi je menšia alebo rovná počtu nerovností súčiastok). 2D kĺzaví agent s pomocou povrchovej aktivity polárnych väzieb vytvára adsorpčné vrstvy na povrchu súčastí, ktoré vlastnia superľahkú mobilitu v smere pohybujúcich sa súčastí a takýmto istým spôsobom zlepšuje antitrecie charakteristiky oleja.
 
Účinok kovového kondicionéru je zjavná pri vysokých zaťaženiach motora (zníženie viskozity oleja ako výsledok vysokých teplôt, pomalá rýchlosť motora za určitých podmienok zaťaženia); zosilňuje mazací olejový film medzi súčasťami. Zosilňenie mazacej vrstvy je výsledkom viacvrstvovej formy štruktúry, ktorá pozostáva z adsorbovaných povrchovo aktívnych materiálov a nepolárnych olejových uhľovodíkov, na povrchu súčastí. Vytvorená vrstva má zosilnenú anizotropné napätovo-deformačné vlastnosti v smere povrchu ku kompresii.
 
Kovový kondicionér zlepšuje antiryhovacie charakteristiky oleja pri super vysokých a extrémných zaťaženiach motorových súčastí ( kritická prevádzka motora v režimoch preťaženia). Vytvára chemisorptívnu a adsorptívnu viacvrstvovú štruktúru na povrchu súčastí. Tieto štruktúry predchádzajú poškriabaniu (zapekaniu mikroskopických drsností na povrchu súčastí) priamym kontaktom súčastí.
 
Týmto spôsobom Atomic Metal Conditioner New Car:
za účinku revitalizantu, modifikuje trecie súčasti motora, vytvára ochranné krytie, kompenzuje kumulované opotrebenie a zvyšuje využitie motora;
za účinku 2D kĺzavého agenta a kovového kondicionéra, vytvára viacvrstvový ochranný systém pre motorové súčasti, ktorý leží v zredukovaní trecích strát a zlepšení proti opotrebovacích a proti ryhovacích charakteristikách oleja po celom rozsahu namáhania v prevádzke motora.
 
Charakteristika vrstvy:
Vzhľadom pripomína hladký, sklenný povrch. Po fyzikálnej stránke – je to kov, vystužený kovovými karbidmi a uhlíkom. Množstvo uhlíka dosahuje  maximálny stupeň na povrchu, transformovaný do podoby akoby diamantového filmu. V dôsledku revitalizácie je dosiahnuté takmer absolútne zosilnenie – garancia zvýšenia životnosti: super silná povrchová metalokeramická vrstva na relatívne mäkkom základe.
 
Hlavné znaky ochranného povrchu: 
Mikrotvrdosť – 650-750 kg/mm² (200-300 kg/mm² - bez revitalizantu)
Drsnosť – až do 0,06 micron, najvyšší stupeň hladkosti (0,9-2,1 micron – bez revitalizantu)
Vysoká odolnosť voči korózii (bez revitalizantu je táto odolnosť veľmi nízka)
 
Charakteristika mazacích vlastnosti oleja:
2D kĺzaví agent a kovový kondicionér zlepšujú mazacie vlastnosti oleja zjavných za podmienok hraníc a zloženia maziva, do sformovania mazacích vrstiev so špeciálnymi vlastnosťami. Mazacie vrstvy pozostávajú z viacvrstvovej štruktúry, ktorá obsahuje fyzicky alebo chemicky adsorbované povrchovo aktívne materiály a nepolárne uhľovodíky motorového oleja.
 
Hlavné znaky mazacích vlastností*: 
Antitrecie vlastnosti - trecí koeficient 0,025 (0,160- bez zlúčeniny)
Antiopotrebovacie vlastnosti – priemer prvkov opotrebovania 0,18mm (bez zlúčeniny 0,3mm)
Antiryhovacie vlastnosti - zapekanie pri namáhaní 3350N (2050N bez zlúčeniny)
 
*Dáta a charakteristiky sú zbierané z trecieho testu oleja na stroji pri porovnaní s a bez zlúčeniny.
 
Odporúčaná aplikácia:
Pre nové autá (do 20 000 km )
Pri zábehu nového motora
V prípade opotrebovaných motorových častí a ich nízkej výkonnostnej úrovne, čo vedie k:
poklesu energie, nepravidelnému chodu motora, bráneniu štartovania vozidla, poklesu kompresie a jej rozptýleniu vo valcoch; pokles tlaku v olejovom systéme, zvýšenie olejovej spotreby; zvýšenie hluku a vibrácií počas práce motora, nárast toxicity výfukových plynov (CO, HC) atď;
Ako preventívne opatrenia pre spoľahlivú ochranu proti opotrebeniu (až na ďalších 100 000 km), zvyšuje životnosť motora
Ako zložka na redukciu výkonových strát pri trení
(znižuje spotrebu paliva) pri štandardných prevádzkových režimoch motora;
Ako zložka na vylepšenie mazacích vlastností oleja na vytvorenie ochranných rezervných vlastnosti oleja pri záťažových a preťažených módoch prevádzky motora.
 
Bezpečnostné opatrenia
Nie sú potrebné
 
Možnosti aplikácie
Všetky typy motorov: benzínové, LPG, naftové, biopalivo, vysoko výkonné, s priamym vstrekovaním, turbo motory, viacvalcové a iné motory
 
Aplikácia
Pretrepte obsah fľašky*. Nalejte do olejového plniaceho hrdla motora zohriateho na prevádzkovú teplotu. Nechajte motor nečinne na voľnobehu 3-5 min, potom prevádzkujte vozidlo ako obvykle. Proces revitalizácie bude kompletný po 1500km. Počas tejto periódy sa neodporúča vymieňať olej.
 
*Je odporúčané zohriať obsah fľašky pred aplikáciou na izbovú teplotu.
 
Poznámka. Produkt je kompatibilný so všetkými typmi motorových olejov (syntetických, polosyntetických, minerálnych) nemení ich viskozitu, fyzikálno-chemické a prevádzkové vlastnosti. Zložky nemenia viskozitu oleja (nieje to stenčovač) ,zlepšuje mazacie vlastnosti oleja. Zložky nemajú vplyv na iné prevádzkové vlastnosti.
Reakcia s ďalšími prísadami (aditíva)
Produkt je kompatibilný so všetkými bežnými typmi prísad do motorových olejov. Napriek sledu ďalších prísad aplikácie, výkonnosť Atomic Metal Conditioner New Car ostáva stále vysoká. 
 
Dávkovanie:
Atomic Metal Conditioner New Car (225ml) je aplikovaná do motora osobného auta a malých nákladných áut s olejovou kapacitou do 10 l.  Ak  je olejová kapacita 10-20 litrov (veľke nákladné autá), dávkovanie by malo byť zdvojnásobené.
 
Predávkovanie:
Vykonané testy ukázali, že zvýšenie koncentrácie Atomic Metal Conditioner New Car (na 3 krát) v mazive nepreukázalo výrazné zvýšenie účinnosti ; pokles v účinnosti tiež nebol preukázaný.
 
Výsledky po aplikácii:
Ochrana proti opotrebeniu trecích častí piestových skupín vo valci, kľúk a plyn distribujúci mechanizmus
Zvýšenie motorovej energie a akcelerácie 
Ustálenie tlaku vo valcoch 
Zvýšenie olejového tlaku na nominálne hodnoty
Skvalitnenie chodu motora
Zvýšenie životnosti častí o 2-3 krát
Ochrana motora pred negatívnymi efektmi  zimného štartu 
Redukcia emisie výfukových plynov do atmosféry
 
*pre extrémne opotrebované motory, vďaka obnoveniu ich prevádzkových parametrov na nominálne hodnoty
 
Efektivita aplikácie:
Výsledky výkonových testov ukázali: vo všetkých prípadoch, kde bol použitý Atomic Metal Conditioner New Car, pozitívne zmeny v chode motora, došlo k odstráneniu opotrebenia a obnoveniu častí povrchovej geometrie. Zlepšenie vo výkone motora je očividné od prvých kilometrov(3-5) ,účinkom 2D kĺzavého agenta a kovového kondicionéra vodič cíti ľahkosť jazdy auta, akcelerácie a zmenu zvuku auta v rôznych prevádzkových módoch. Spotreba paliva býva pozorovateľná po najazdených 100 km. Po 400-500km obsah revitalizantu v Atomic Metal Conditioner New Car začína byť pozorovateľný. Vodič cíti zvýšenie akceleračných schopností a flexibility výkonu motora vďaka ošetreniu opotrebovaných súčastí motora naviac hladina hluku a vibrácii poklesne, pozorovatelne aj spotreba paliva (až do 5%).  
Pozor! Opakovaná liečba môže byť nevyhnutná pre motory s extrémnym opotrebením 
 
Účinnosť revitalizantu je overená TÜV certifikačným procesom (od Germ. Technischen Überwachungs-Verein – Združenie technickej inšpekcie). Tento certifikát potvrdzuje účinnosť produktu požiadavkám zákazníka.
 
RF 100,0 stojí za kompletným revitalizačním cyklom a garantuje 
ochranu pred opotrebením na 100 000 km prevádzky.* 
Na udržanie najvyššej ochrany motora je odporúčané používať
pravidelne XADO Atomic Oil a/alebo kondicionér kovu XADO HighWay pri každej výmene oleja.
 
Záruka:
Výrobca garantuje spoľahlivú ochranu pred opotrebením motora do 100 000 km . To znamená, že revitalizant vďaka jeho regeneračným vlastnostiam eliminuje akékoľvek poškodenie, ku ktorému môže dochádzať na povrchových častiach motora počas tejto doby.
Xado Chemical group ponúka produkty pre revitalizáciu nasledujúcich dielov: prevodoviek (vrátane automatických), diferenciálov, posilňovačov riadenia, palivové zariadenia, atď.
Bezpečnostné opatrenia: S2: Uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od detí. S24/25: Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. S46: Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal. S61: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia; riaďte sa špeciálnymi  inštrukciami / Material safety data sheet ( Bezpečnostný list) – je dostupný pre profesionálnych užívateľov na odkaze http://www.xadoslovakia.com/17-bezpenostne-karty-msds-card 
Skladovacie podmienky: Teplota rozsahu použitia  -40 ....+50°C. Doba použiteľnosti: zmes – 5 rokov   Revitalizant – neobmedzená 
Informácie o ďalších výrobkoch XADO Chemical group získate na www.xadoslovakia.com Vaše otázky uvítame na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Hodnotenie

Hodnotenie zákazníkov:

Zatiaľ tu nie je žiadne hodnotenie.
Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli ohodnotiť.
Naposledy obnovené: Streda, 26 február 2020 17:35

KOŠÍK

Nákupný košík
Váš košík je prázdny

          

NAPÍŠTE NÁM

Mobil:

+421 907 383 222

E-mail:

Informácie o produktoch:

jozef.gazda@xadoslovakia.com

IČO: 

46785191